loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

O Metromania

Projektant:
Jean-Michel Maman
Wydawca:
publisher  
Rok:
2006
Opracowana przez
Pierre Scelles (pikiou)
Liczba rozegranych gier
9 015
Liczba graczy:
2 - 4
Czas gry:
22 mn
Złożoność:
1
Strategia:
3
Losowość:
1
Interakcja:
2
Wersja
181010-1106

Portal Board Game Arena serdecznie dziękuje Spiel-ou-Face za to, że ta gra może być dostępna w naszym serwisie.

Zobacz grę w akcji


Możesz też: Obejrzeć trwającą rozgrywkę (Gry w trakcie: 10)

Streszczenie zasad

Ta strona pochodzi z BGA wiki i została utworzona przez społeczność graczy BGA. Nie bój się jej edytować!

METROMANIA RULES by --Albor13 13:00, 5 lis 2015 (CET)OGÓLNE ZAŁOŻENIA GRYKażdy gracz reprezentuje spółkę specjalizującą się w budowie metra i w trakcie gry ma za zadanie wydrążyć tunele dla dwóch linii metra. Celem gry jest połączenie stacjami metra lokalizacji reprezentujących centra mieszkaniowe, centra handlowe, centra rozrywkowe i ośrodki wypoczynku.

Gracze mogą wykorzystywać wybudowane wcześniej linie metra, by na ich przecięciach budować stacje przesiadkowe i za ich pośrednictwem konstruować dogodniejsze połączenia. W ramach rywalizacji można blokować rywalom dostęp do lokalizacji i blokować im możliwości rozbudowy linii.

Na koniec gry władze miejskie wykonują siedem testów oceny połączeń między wskazanymi lokalizacjami, a gracze, których linie oferują najdogodniejsze połączenia, zostają nagrodzeni punktami, które zdecydują o ostatecznym zwycięstwie.ZAWARTOŚĆ I PRZYGOTOWANIE DO GRYPlansza.

Ramę planszy należy złożyć z 4 peryferyjnych kawałków, a heksagonalny środek planszy należy wypełnić losowo sześcioma trójkątami zawierającymi przestrzeń miejską. W ten sposób utworzona zostaje mapa miasta podzielona na mniejsze trójkąty, na których zaznaczone są lokalizacje. Są to symbole 3 rodzajów lokalizacji (centra mieszkaniowe, centra handlowe i centra rozrywkowe), a także jeden park i jedno jezioro. Na sześciu krawędziach heksagonalnej mapy są miejsca oznaczone strzałkami. Białe strzałki oznaczają miejsca startowe do budowy linii metra, a czarne strzałki oznaczają miejsca kończące linie metra.

Znaczniki linii.

Każdy gracz otrzymuje 2 zestawy trójkątnych znaczników (2x18=36) służących do budowy dwóch linii metra, oba w tym samym kolorze (do wyboru niebieski, czerwony, pomarańczowy lub zielony). Jeden zestaw jest oznaczony linią ciągłą, drugi linią przerywana, a każdy składa się z 18 trójkątnych elementów wyznaczających maksymalną długość pojedynczej linii metra.

Prócz znaczników linii każdy gracz otrzymuje 2 znaczniki startu linii i 2 znaczniki końca linii w kolorach odpowiadających posiadanym zestawom. W ten sposób każda linia metra ma swój znacznik startu ze strzałką białą, 18 znaczników linii i znacznik końca linii ze strzałką czarną.

Jest też 30 okrągłych znaczników stacji, które na początku gry zostają wyłożone obok planszy i nie są kontrolowane przez żadnego z graczy.

Każdy gracz otrzymuje też znacznik do toru punktacji w kolorze swoich linii. Znaczniki punktacji umieszcza się na planszy w punkcie 0, na torze punktacji.

Znaczniki lokalizacji

Jest 12 znaczników lokalizacji oznaczonych literami A do F po dwa na każdą literę. Wyznaczają one sześć par dwóch różnych centrów, których połączenia będą testowane na koniec gry. Znaczniki w trakcie gry wystawiane są przez graczy na planszę, wyznaczając w ten sposób punktowane trasy. Tabelka par centrów A do F jest umieszczona w prawym górnym rogu planszy.

Znaczniki lokalizacji należy wymieszać odwracając je literami do dołu by nie były widoczne.

Przy grze dla 4 graczy...

Każdy kolejno wybiera losowo 3 znaczniki lokalizacji po jednym znaczniku z każdego rodzaju: mieszkaniowe, handlowe i rozrywkowe. Każdy gracz po wylosowaniu w sposób skryty podgląda swoje znaczniki. Jeśli okazuje się, że ma 2 znaczniki z tą samą literą, odkłada jeden z nich losując inny znacznik tego samego rodzaju. Powtarza czynność do czasu, aż będzie miał 3 znaczniki różnych rodzajów oznaczonych trzema różnymi literami. Gdy wszyscy gracze dobiorą w powyższy sposób po 3 znaczniki, to kładą je przed sobą odwracając je literami do góry, by były widoczne dla wszystkich.

Przy grze dla 3 graczy...

Postępuje się tak jak przy 4 z tym, że gracze dobierają po 1 kolejnym znaczniku jak poprzednio w taki sposób by posiadali 4 rożne litery z zestawu A do F.

Przy grze dla 2 graczy...

Każdy gracz dobiera 6 znaczników wg tabelki w prawym górnym rogu planszy w taki sposób, że jeden gracz bierze zestaw znaczników A,B,C,D,E,F z lewej kolumny tabelki, a drugi bierze zestaw znaczników A,B,C,D,E,F z prawej kolumny tabelki.PRZEBIEG GRY - FAZA BUDOWYGrę rozpoczyna najbardziej zurbanizowany gracz - cokolwiek to oznacza :)

Po nim gra gracz po jego lewej ręce, a dalej kolejny zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Tura gracza.

W pierwszej turze gracz musi rozpocząć od budowy nowej linii metra. W jednej turze można rozpocząć budowę tylko jednej linii metra.

Dopiero w kolejnych turach można rozpocząć budowę drugiej linii metra. Druga linia nie może być rozpoczęta na tej samej krawędzi co pierwsza linia, ani na dwóch krawędziach sąsiadujących z krawędzią startu pierwszej linii. Druga linia musi być rozpoczęta na krawędziach przeciwległej połowy planszy względem krawędzi startu pierwszej linii.

Każdy gracz w swojej turze ma dwie możliwości: nie dotyczy pierwszej tury

- 1 - może wyłożyć naraz 3 odcinki tunelu budując jedną lub jednocześnie dwie linie swojego metra.

- 2 - może zbudować jedną stację na zamkniętym odcinku nieukończonej swojej linii metra.


Linie metra w grze budowane są wzdłuż krawędzi małych trójkątów na planszy, a stacje mogą powstawać tylko na już istniejących liniach metra w punktach przecięcia tychże krawędzi na planszy, na wierzchołkach małych trójkątów. Stacja metra komunikuje lokalizacje leżące na wszystkich małych trójkątach mapy przylegających do stacji (zazwyczaj jest ich 6).


- 1 - Budowa 3 odcinków tunelu na jednej lub na obu swoich liniach metra.

Rozpoczynając budowę nowej linii metra gracz ustawia odpowiedni znacznik na krawędzi mapy. Nową linię można rozpocząć tylko w odpowiednim punkcie na krawędzi mapy w pustym miejscu z białą strzałką. Dopiero po ustawieniu znacznika startu gracz zaczyna wykładać kolejno odcinki tunelu. W kolejnych turach pojedyncza linia metra rozbudowywana jest zawsze od swego końca i nigdzie nie może się rozwidlać. Zawsze do miejsca końca tunelu dokłada się kolejne jego odcinki zgodnie z opisanymi dalej zasadami.

Linia metra nie może skręcać pod kątem ostrym. Wyjątkiem od tej reguły jest punkt, w którym jest stacja. W takim miejscu linia może skręcać pod kątem ostrym. Pojedyncza linia metra nie może się zapętlać i nie może mieć styczności sama ze sobą, a tym bardziej nie może być budowana wzdłuż siebie samej.

Gracz zawsze musi dołożyć 3 odcinki tunelu, chyba że nie ma już takiej możliwości, wtedy może położyć mniej.

Gracz kładąc odcinek metra na trójkącie z lokalizacją centrum, ma obowiązek położyć na nią posiadany znacznik lokalizacji tego samego typu. Oznacza to, że gracz nie może zbudować linii na trójkącie planszy z lokalizacją centrum, jeśli nie posiada odpowiedniego znacznika. Gracz w trakcie jednej tury może wyłożyć tylko jeden znacznik lokalizacji. Nie można też położyć znacznika lokalizacji w miejscu stycznym bokiem lub wierzchołkiem do drugiego już leżącego znacznika lokalizacji oznaczonego tą samą literą.

Żaden gracz nie może budować linii metra na polach oznaczonych parkiem i jeziorem (gdyż żaden gracz nie posiada takiego znacznika).

Podczas budowania tunelu w każdym punkcie, w którym dochodzi do styczności z inną linią metra lub w którym dochodzi do rozwidlenia dwóch prowadzonych równolegle linii, automatycznie budowana jest stacja. Stacja taka budowana jest niezwłocznie i nie powoduje utraty ani przerwania tury. Za zbudowaną stację gracz może otrzymać punkty. Za każdą sąsiadującą ze stacją lokalizację centrum, gracz, który przyczynił się do budowy tej stacji otrzymuje 1 punkt. Jeśli stacja przylega do dwóch lokalizacji centrum, gracz otrzymuje 2 punkty (do 3 - 3 punkty itd.). Jeśli stacja nie przylega do żadnej lokalizacji centrum, to gracz nie otrzymuje punktów. Za park i jezioro nie są naliczane punkty przy budowie stacji.

Gdy dwie dowolne linie są budowane stycznie i równolegle, to stacje automatycznie budowane są tylko w miejscu ich złączenia i rozwidlenia, a w punktach pośrednich stacje nie są automatycznie budowane. Wzajemne przeplatanie się linii stronami też nie powoduje budowy stacji.

Linia metra może być zakończona tylko w odpowiednim punkcie na krawędzi mapy, w pustym miejscu z czarną strzałką. Linia metra nie może być zakończona na tej samej krawędzi mapy, z której linia wystartowała, ani na krawędziach bezpośrednio do niej przylegających, chyba że wszystkie pasujące lokalizacje zostały już zajęte lub zablokowane. Linia metra musi się kończyć na przeciwległej połowie planszy względem krawędzi startu, chyba że nie ma już takiej możliwości. Gracz kończąc linię metra ustawia odpowiedni znacznik. W ramach premii kończąc linię metra, gracz ma prawo zbudować jedną stację w dowolnym miejscu ukończonej właśnie linii. Za tak zbudowaną stację gracz otrzymuje punkty zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami. Budowa stacji premiowej na zakończenie linii nie powoduje utraty ani przerwania tury. Gracz, który nie wyłożył jeszcze wszystkich 3 odcinków tuneli, może wyłożyć pozostałe na drugiej linii.

Nie można budować linii metra na polach startu i końca linii, jeśli nie stanowią one startu lub końca budowanej linii metra. Takie blokowanie pól startu i końca jest zabronione.


- 2 - Budowa stacji na zamkniętym odcinku nieukończonej swojej linii metra.

Odcinek zamknięty to odcinek pomiędzy już wybudowanymi stacjami lub pomiędzy znacznikiem startu linii a inną już wybudowaną stacją. Oznacza to, że nie można zbudować stacji na ostatnim odcinku nie ukończonej linii metra. Za zbudowaną stację gracz otrzymuje po 1 punkcie za każdą przylegającą do stacji lokalizację centrum (nie dotyczy parku i jeziora). Budowa stacji w tym trybie wypełnia turę gracza i nie może on w tej samej turze budować tuneli metra.

NIE MOŻNA ZBUDOWAĆ STACJI NA SKOŃCZONEJ LINII METRA. Kolejne stacje na skończonej linii mogą powstawać jedynie w wyniku przecinania się z innymi budowanymi liniami metra.KONIEC FAZY BUDOWYGra kończy się gdy:

- jeden z graczy ukończy obie swoje linie.

- jeden z graczy umieści na planszy ostatni znacznik stacji (jest ich 30).

- 5 lini metra będzie ukończonych lub zablokowanych i niemożliwych do ukończenia.

Linia jest zablokowana, gdy nie ma już możliwości jej przedłużenia (brak znaczników linii, zablokowane miejsca na rozbudowę).

Gdy jeden z graczy spowoduje koniec gry pozostali gracze mają jeszcze prawo do jednej ostatniej tury po czym następuje faza punktacji.FAZA PUNKTACJIWeryfikacja punktów za stacje.

Punkty zdobyte przy budowie stacji są weryfikowane w następujący sposób:

- gracz, który ukończył obie linie, zachowuje wszystkie zdobyte wcześniej punkty.

- gracz, który ukończył tylko jedną linię, traci 50% punktów zdobytych podczas fazy budowy, a jego wynik po odjęciu jest zaokrąglany w dół.

- gracz, który nie ukończył budowy żadnej linii, traci wszystkie punkty zdobyte podczas fazy budowy.


Testowanie połączeń między oznaczonymi lokalizacjami centrum.

Dla każdej pary lokalizacji A do F określane jest optymalne połączenie w następujący sposób:

- za każdy odcinek między pojedynczymi stacjami liczona jest 1 minuta (bez względu na ilość odcinków metra)

- za każdą przesiadkę na inną linię metra liczone są 3 minuty.


Połączenie optymalne to połączenie najkrótsze. Może istnieć kilka połączeń optymalnych, każde z nich jest punktowane.

Gracz, którego linia uczestniczy w optymalnym połączeniu (choćby alternatywnym i choćby fragmentarycznie) otrzymuje 3 punkty, a jeśli do niego należał znacznik jednej z lokalizacji danej pary, to otrzymuje jeszcze dodatkowe 3 punkty.


Jeśli dla pary nie istnieje połączenie liniami metra, to określa się winnego lub winnych.

Gracze (gracz), którzy nie wyłożyli znaczników lokalizacji są winni.

Jeśli znaczniki lokalizacji są wyłożone, a niezbudowano przy nich stacji winni są gracze, którzy wyłożyli znaczniki lokalizacji bez stacji.

Jeśli są wyłożone znaczniki i są zbudowane przy nich stacje, ale nie ma połączenia między nimi, winni są obaj gracze, którzy wyłożyli znaczniki lokalizacji.

Każdy gracz uznany za winnego traci 6 punktów (alternatywnie pozostali gracze otrzymują 6 punktów).


Testowanie połączenia park - jezioro.

Gracz, którego linia uczestniczy w optymalnym połączeniu (choćby alternatywnym i choćby fragmentarycznie) otrzymuje 5 punktów.

Jeśli nie ma połączenia między parkiem i jeziorem, to punktów nie przyznaje się.

Optymalne połączenie park-jezioro określa się analogicznie jak w przypadku połączeń między lokalizacjami centrów.
Tak podliczona suma punktów decyduje o zwycięstwie i kolejności graczy.

Gracz, który zdobył najwięcej punktów zostaje obwołany Królem Metra i zostaje zwycięzcą gry.

Jeśli jest remis, to o kolejności decydują kolejno:

- ilość ukończonych linii metra

- ilość zbudowanych odcinków tuneli metra

- spór ;)ZASADY OPCJONALNE2 graczy:

Koniec fazy budowy następuje również wtedy, gdy 3 linie metra są ukończone lub zablokowane. Pozostałe warunki zakończenia bez zmian. Podczas testowania połączeń, kiedy linie obu graczy partycypują w jednym optymalnym połączeniu, to punkty otrzymuje ten gracz, który ułożył więcej odcinków tuneli na trasie tego połączenia (wykonał jego dłuższy fragment). W przypadku równej ilości tuneli nikt nie otrzymuje punktów. W przypadku braku połączenia w parze, jeśli obaj gracze są winni, to żaden nie traci punktów.


3 graczy:

Koniec fazy budowy następuje również, gdy 4 linie metra są ukończone lub zablokowane. Pozostałe zasady pozostają takie same jak przy grze w 4 graczy.INNE WARIANTY GRYWariant: Na ślepo (dobry dla rozpoczynających grę, 2-4 graczy)

Przed rozpoczęciem gry należy wymieszać znaczniki lokalizacji ukrywając litery. Każdy gracz kolejno losuje jeden znacznik i bez podglądania układa go zakrytego na planszy w miejscu dowolnym, pustym, ale zgodnym z typem lokalizacji. Losowanie odbywa się do czasu aż wszystkie 12 znaczników zostanie wyłożonych na planszę. W trakcie gry znaczniki odkrywane są dopiero w momencie, gdy któryś z graczy buduje linię metra na polu ze znacznikiem. Wtedy znacznik odwraca się ujawniając literę i układa go na ułożonym wcześniej znaczniku linii gracza. Nie wolno układać linii metra na polach lokalizacji, na których nie ma znacznika. Podczas testowania połączeń w przypadku, gdy dwa znaczniki pary są ze sobą styczne, punktów za parę się nie przyznaje. Gdy brak połączenia między znacznikami albo znaczniki nie zostały ujawnione, punktów karnych również się nie przyznaje (nie ma winnego). Pozostałe zasady pozostają niezmienne.


Wariant: Mini-Metro (dla dzieci, 2-4 graczy)

Znaczniki lokalizacji nie są używane. Nie ma fazy testowania połączeń po fazie budowy. W tym wariancie za stację budowaną przy parku lub jeziorze otrzymuje się po 1 punkcie tak jak za inne lokalizacje. Gra kończy się wg tych samych zasad, ale nie ma weryfikacji punktów zdobytych podczas fazy budowy. Za każdą ukończoną linię metra każdy gracz otrzymuje dodatkowo 5 punktów.


Wariant: Skorumpowane władze (3-4 graczy)

Każdy gracz trzyma swoje znaczniki ukryte. Znaczniki są odkrywane dopiero w momencie wykładania ich na planszę.


Wariant: Bez korupcji (3-4 graczy)

Wszystko jest jasne i proste. Każdy gracz otrzymuje znaczniki wg rozdzielnika i trzyma je w sposób widoczny dla pozostałych graczy.

4 graczy:

Gracz 1 centra: A mieszkaniowe, B handlowe, C rozrywkowe.

Gracz 2 centra: D mieszkaniowe, A handlowe, E rozrywkowe.

Gracz 3 centra: F mieszkaniowe, E handlowe, B rozrywkowe.

Gracz 4 centra: C mieszkaniowe, D handlowe, F rozrywkowe.

3 graczy:

Gracz 1 centra: A i D mieszkaniowe, B handlowe, C rozrywkowe.

Gracz 2 centra: C mieszkaniowe, A i E handlowe, F rozrywkowe.

Gracz 3 centra: F mieszkaniowe, D handlowe, B i E rozrywkowe.PORADY TAKTYCZNERozpocznij szybko budowę drugiej linii metra, aby zawczasu zarezerwować sobie miejsce jej startu.


Bądź ostrożny w okolicach parku i jeziora. Jest tam większe prawdopodobieństwo zablokowania linii samemu sobie ... choć także i innemu graczowi.


Staraj się budować w taki sposób, aby dwie twoje linie przecinały się ze sobą. To zwiększy możliwości połączeń z wykorzystaniem przesiadek.


Nie zawsze dobrą taktyką jest ukończyć linię metra za wszelką cenę. Czasem warto poświęcić ukończenie linii, gdy prowadząc ją inaczej można zdobyć więcej punktów uzyskując połączenia z lokalizacjami centrów.


Śmiało przecinaj linie metra rywali również w miejscach, w których nie ma żadnych lokalizacji. Nie otrzymujesz punktów, ale sprawiasz, że podróż linią rywala staje się dłuższa.


W grze na 3-4 graczy nie trać ruchów po to tylko, by być najlepszym oferentem połączenia dla jednej trasy. Zaakceptuj podział punktów za trasę skupiając się na korzystnym prowadzeniu dalszej części swojej linii metra.


Pozbywając się szybko znaczników łatwiej unikniesz kar za ich nie wystawienie i będziesz lepiej widział jakie połączenia masz do zrealizowania... choć jednocześnie ułatwisz planowanie budowy swoim rywalom.


Ustawiając znacznik lokalizacji blisko krawędzi miasta masz większe szanse być uczestnikiem najdogodniejszego połączenia dla tej lokalizacji... ale pamiętaj, że prawdopodobnie będziesz musiał postawić tam sobie także stację.


Myśleć czy nie myśleć?

Myśleć! Kiedy budujesz linie, pamiętaj o końcowych testach połączeń między lokalizacjami.

Nie myśleć! Buduj stacje i podłączaj się pod tyle stacji ile możesz, w ten sposób zapewne uda ci się podłączyć punktowo do 1 lub 2 testów optymalnych połączeń.

Właściwy wybór to wykorzystywanie okazji i dobre wyważenie obu powyższych założeń.

--Albor13 12:55, 4 lis 2015 (CET)

Gry w trakcie: 10

Obejrzeć trwającą rozgrywkę (Gry w trakcie: 10)

Ostatnie wyniki

[Znajdź grę]Ładowanie aplikacji... ...
DZIęKUJEMY : Jesteś jednym z naszych najbardziej lojalnych graczy!
To, co najlepsze na Board Game Arena tylko za €2 / miesiąc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12